Nội thất bệnh viện cao cấp

   Ghế đa năng

   Xe đẩy dụng cụ mổ

   Tủ đầu giường

   Giường sơ sinh

   Giường nhi

   Bồn rửa tay tiệt trùng 2 vòi

   Xe cáng đẩy

   Cáng trên xe cứu thương

   Bàn khám bệnh

   Giường cấp cứu đa năng

   Giường cấp cứu điều kiển điện

   Giường bệnh nhân

   Chẩn đoán hình ảnh

   Thiết bị điều trị

   Thiết bị xét nghiệm

   Thiết bị nhãn khoa

   Nội thất y tế

   Vật tư tiêu hao

   Thiết bị nha khoa

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Support Online Support Online


Chi tiết

Trang chủ > Giường bệnh nhân
 
G - 08
  Giá bán Liên hệ
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Gi­uêng bÖnh nh©n  

Model: G - 08

Tiªu chuÈn kü thuËt

 

KÝch th­ưíc:   Dµi    1900 mm

                      Réng    900 mm

                      Cao      500 mm

 

§Æc ®iÓm :

-          KiÓu d¸ng Ch©u ¢u

-          §¹t tiªu chuÈn chÊt l­ưîng: ISO 9001: 2008

KÕt cÊu:

-         Giíi h¹n ®é nghiªng phÇn tùa l­ng 0 ~ 80o

-         Khung giư­êng lµm b»ng thÐp s¬n tÜnh ®iÖn víi tÝnh n¨ng chèng vi khuÈn vµ chèng rØ sÐt

-         MÆt gi­ưêng lµm b»ng thÐp kh«ng rØ, s¬n tÜnh ®iÖn

-         Bé phËn n©ng ®ư­îc bè trÝ kÝn dư­íi gi­ưêng, cã cÊu tróc trôc quay

-         §Çu giư­êng vµ cuèi giư­êng b»ng chÊt liÖu nhùa ABS ®óc cã thÓ th¸o l¾p vµ röa ®ư­îc

-         Cã cäc treo dÞch truyÒn

-         HÖ thèng ®iÒu chØnh t­ư thÕ b»ng 1 tay quay

-         B¸nh xe khãa ®­ưîc, ®ư­êng kÝnh b¸nh xe 125mm

-         Kh¶ n¨ng chÞu t¶i: 200 kg

 

 
Các loại Giường bệnh nhân khác

Sản phẩm

Giá VNĐ

   G - 08

Liên hệ

   Giường bệnh nhân 2 tay quay abs

Liên hệ

..::DAINAM IT::.. PHAN PHOI SAN PHAM - SAN XUAT PHAN MEM - THIET KE WEBSITE - DAO TAO CNTT...

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TBYT HOÀNG NGUYỄN

ĐỊA CHỈ : 456 HOÀNG HOA THÁM - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

WEBSITE : HTTP://WWW.TBYTHOANGNGUYEN.COM                                          

EMAIL : SUPPORT@TBYTHOANGNGUYEN.COM; SALE@TBYTHOANGNGUYEN.COM