Nội thất bệnh viện cao cấp

   Chẩn đoán hình ảnh

   Thiết bị điều trị

   Thiết bị xét nghiệm

   Thiết bị nhãn khoa

   Nội thất y tế

   Bàn Inox

   Ghế Inox

   Giường bệnh nhân

   Tủ thuốc , tủ inox

   Xe đẩy Inox,bàn tiêm

   Các sản phẩm khác

   Vật tư tiêu hao

   Thiết bị nha khoa

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

Support Online Support Online


Chi tiết

Trang chủ > Giường bệnh nhân
 
Giường bệnh nhân cao cấp

 

 
  Kích thước 1900x900x540
  Xuất xứ Việt Nam
  Giá bán Liên hệ
  Bảo hành 12 tháng
   
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Gi­uêng håi søc ®a n¨ng

Model: GC - 06

Tiªu chuÈn kü thuËt

 

KÝch thư­íc:   Dµi    2100 mm

                      Réng    900 mm

                      Cao      500 mm

 

§Æc ®iÓm :

-          KiÓu d¸ng Ch©u ¢u

-          §¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng: ISO 9001: 2008

KÕt cÊu:

-         Giíi h¹n ®é nghiªng phÇn tùa l­ng 0 ~ 80o

-         Giíi h¹n ®é nghiªng phÇn ch©n:  0 ~  40o

-         Khung giư­êng lµm b»ng thÐp s¬n tÜnh ®iÖn víi tÝnh n¨ng chèng vi khuÈn vµ chèng rØ sÐt

-         MÆt giư­êng lµm b»ng thÐp kh«ng rØ, s¬n tÜnh ®iÖn

-         Bé phËn n©ng ®ư­îc bè trÝ kÝn d­ưíi gi­ưêng, cã cÊu tróc trôc quay

-         NÖm dµy 100mm, kh«ng thÊm nư­íc, träng lư­îng nhÑ, dÔ lau s¹ch

-         §Çu gi­ưêng vµ cuèi gi­ưêng b»ng chÊt liÖu nhùa ABS ®óc cã thÓ th¸o l¾p vµ röa ®ư­îc

-         Thanh ray hai bªn giư­êng víi chÊt liÖu nhùa vµ nh«m cã thÓ xÕp gän ®­ưîc

-         Cã cäc treo dÞch truyÒn

-         HÖ thèng ®iÒu chØnh t­ thÕ b»ng tay

-         B¸nh xe khãa ®ư­îc, ®­ưêng kÝnh b¸nh xe 125mm

-         Kh¶ n¨ng chÞu t¶i: 200 kg

 
Các loại Giường bệnh nhân khác

Sản phẩm

Giá VNĐ

   Giường 2 tầng sắt sơn tĩnh điện

Liên hệ

   Giường bệnh nhân cao cấp

Liên hệ

   Giường bệnh nhân Inox có thành chắn và có bánh xe

Liên hệ

   Giường Bệnh Nhân Inox dát Inox

Liên hệ

   Giường cấp cứu đa năng 2 tay quay Inox

Liên hệ

   Giường Nhi Inox

Liên hệ

..::DAINAM IT::.. PHAN PHOI SAN PHAM - SAN XUAT PHAN MEM - THIET KE WEBSITE - DAO TAO CNTT...

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TBYT HOÀNG NGUYỄN

ĐỊA CHỈ : 456 HOÀNG HOA THÁM - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

WEBSITE : HTTP://WWW.TBYTHOANGNGUYEN.COM                                          

EMAIL : SUPPORT@TBYTHOANGNGUYEN.COM; SALE@TBYTHOANGNGUYEN.COM